HMSForside | Skriv ut

Alle må vi forholde oss til Helse Miljø Sikkerhet (HMS): 

 Lenker er foreløpig ikke satt inn her.

Du med ansvar/besluttningstager må finne ut av lover og regler, lage IK/HMS-håndbok, gjennomføre internkontroll, svare på spørsmål fra kolleger, forbedre arbeidsvaner, avklare ditt miljøs ansvarsforhold, bedre samarbeidet, forbedre interne rutiner.
HMS-systemene er mange men må alltid tilpasses dine lokale forhold.
Med Praktisk HMS-arbeid setter du helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i system.

 Det er mengder av lover og regler, forskrifter og pålegg som skal settes i system. Det viktigste er dog at ditt HMS system er tilpasset dine forhold og at det er enkelt og praktisk oversiktlig for alle involverte parter og forholde seg til og at hele systemet er ”praktisk” utarbeidet, slik at det er enkelt å følge i den daglige drift, og at kontrollsystemene er oversiktlige for å gjenspeile de faktiske forhold.

Her er noen eksempler på hva du må avklare og tilpasse dine lokale forhold.;

01)
 Fra januar 2009 fikk vi en ny Europeisk standard, part 2, for ivaretakelse av bl.a. ”Safety requirements for operation”, for Swimming pools.
Denne standard er etablert i Norge under:
Norsk Standard: NS-EN 15288-1 og 2:2008.
02)
FOR 1996-06-13 nr 592: Forskrift for badeanlegg, basseng bad og badstue m.v
Gjeldene forskrift for sikkerhet og drift i badeanlegg, basseng bad og badstuer m.v..

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960613-0592.html
 
INNHOLD
Forskrift for badeanlegg, basseng bad og badstue m.v. 
Kapittel I. Innledende bestemmelser 
  § 1. Formål 
  § 2. Virkeområde 
  § 3. Definisjoner 
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser 
  § 4. Ansvar. Internkontroll 
  § 5. Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene 
  § 6. Meldingsplikt og dokumentasjon 
Kapittel III. Spesielle bestemmelser 
  § 7. Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer 
  § 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg 
  § 9. Opplæring og oppsikt med personsikkerhet 
  § 10. Instrukser til brukere 
Kapittel IV. Driftsbestemmelser for basseng bad 
  § 11. Sirkulasjonssystem 
 
§ 12. Overløpsrenner 
  § 13. Bunnavløp 
  § 14. Utjevningsmulighet 
  § 15. Desinfeksjon 
  § 16. Vannkvalitet 
  § 17. Analyser og prøvetakingsfrekvens 
  § 18. Krav til boblebad 
Kapittel V. Avsluttende bestemmelser 
  § 19. Tilsyn. 
  § 20. Virkemidler og dispensasjon. 
  § 21. Klage. 
  § 22. Straff. 
  § 23. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser 
Forskrift for badeanlegg, basseng bad og badstue m.v. 

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 13. juni 1996 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 annet ledd og § 4a-4 annet ledd. 
Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 des 2007 nr. 1537. 

Ovennevnte lover, krav og pålegg, er innkorporert i alle våre kurs, men krever at ansvarlig etat/person/klubb/forening gjør seg ytterligere kjent med innholdet i bl.a. ovennevnte. 
 Dette for. og utarbeide prosedyrer og rutiner som tilfredsstiller det enkelte svømme badeanlegg innenfor et hvert HMS system for anlegget.

For ytterligere informasjon, mulig bistand, ta kontakt

post@o-s-l-o.no